Leveringsvoorwaarden mobilmarie

S+L Tischlerei GmbH

Industrie Str. 29

48629 METELEN

Duitsland/Germany

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

van S+L Tischlerei GmbH, 48929 Metelen.  

Hierna te noemen: SLT

Artikel 1 algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen SLT en opdrachtgever.
1.2 Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan, een ieder die met SLT een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie SLT een levering, dienst of andere prestatie verricht.
1.3 Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken kunnen uitsluitend schriftelijk overeengekomen worden.

Artikel 2 aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van SLT zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is bepaald.
2.2 Bij het uitbrengen van offertes wordt uitgegaan van de juistheid van de gegevens die opdrachtgever verstrekt en van de omstandigheid dat opdrachtgever tijdig en de juiste en volledige bescheiden en inlichtingen verstrekt die voor de bestelling of opdracht van belang zijn.
2.3 Eerste offertes en aanbiedingen worden in de regel kosteloos gedaan. Verdere offertes, aanbiedingen en ontwerpwerkzaamheden worden slechts kosteloos uitgevoerd, indien de daarop betrekking hebbende opdracht wordt verleend en niet geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd.
2.4 Op de bij de offerte of aanbieding behorende begrotingen, tekeningen en andere bescheiden behoudt SLT eigendoms- en auteursrecht voor. Deze bescheiden mogen niet aan derden ter inzake worden gegeven.
2.5 Alle door SLT in offertes opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van overeenkomst van toepassing zijnde prijsbepalende factoren.
2.6 Een overeenkomst komt slechts tot stand en bindt SLT slechts, indien er voor zover een bestelling of een opdracht van de opdrachtgever schriftelijk door SLT aan de opdrachtgever is bevestigd of door SLT feitelijk uitvoering wordt gegeven aan een bestelling of een opdracht.
2.7 De opdrachtgever verleent SLT het recht om bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren na vooruitbetaling.

Artikel 3 levering

3.1 Tenzij anders overeengekomen, geschieden alle leveringen voor rekening en risico van de opdrachtgever.
3.2 De opgegeven leveringstermijn is geen fatale termijn, maar geldt slechts bij benadering en zal zoveel mogelijk in acht worden genomen. Door het enkel overschrijden van de leveringstermijn komt SLT niet in verzuim te verkeren, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 4 prijzen

4.1 Tenzij anders is bepaald zijn alle prijzen in euro’s en exclusief BTW, kosten voor verzending of transport en andere heffingen, die van overheidswege worden opgelegd.
4.2 Voor elke nieuwe opdracht geldt een minimum afname ten bedrage van 250,00. Indien bij een opdracht de prijs normaal gesproken onder dit bedrag zou liggen, is SLT gerechtigd een klein order toeslag ad 17,50 boven de normale prijs in rekening te brengen.
4.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht SLT niet tot het leveren van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven samengestelde prijs.
4.4 SLT is gerechtigd om kostprijsverhogende factoren, zoals staalprijzen, brandstofkosten, heffingen, belastingen en toeslagen van de overheid aan opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 5 betaling

5.1 Betaling dient te gescheiden binnen de op de facturen vermelde betalingstermijn van 14 dagen.
5.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever, zonder dat er een sommatie of ingebrekestelling vereist is in verzuim. Op dat moment worden alle openstaande facturen direct en volledig opeisbaar.
5.3 De opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim vertragingsrente verschuldigd, gelijk aan 1,5% per maand.
5.4 Indien SLT door het verzuim van de opdrachtgever genoodzaakt is om haar vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle daarmee gepaard gaande kosten, zoals administratiekosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten voor een faillissementsaanvrage, voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag met een absoluut minimum van 150,00.
5.5 De opdrachtgever is niet gerechtigd om schuldvergelijking toe te passen ten aanzien van bedragen, die SLT krachtens de tussen haar en opdrachtgever bestaande overeenkomst in rekening brengt.

Artikel 6 eigendomsvoorbehoud

6.1 SLT blijft eigenaar van de aan opdrachtgever geleverde zaken, totdat de overeengekomen prijs voor deze zaak en de daarbij ten behoeve van de opdrachtgever verrichte en te verrichten werkzaamheden volledig zijn voldaan. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich ook uit over de verschuldigde rente en kosten.
6.2 SLT blijft eigenaar van de in het vorige lid genoemde zaken totdat opdrachtgever aan alle verplichtingen uit hoofde van deze en andere overeenkomsten met SLT heeft voldaan. De opdrachtgever verbindt zich met betrekking tot de in lid 1 genoemde zaken geen beschikkingsdaden te verrichten, zoals verpanding of anderszins deze zaken te bezwaren of aan derden af te staan, behoudens voor zover de opdrachtgever op dat moment aan al zijn verplichtingen jegens SLT heeft voldaan.

Artikel 7 reclames

7.1 Alle reclames dienen binnen 5 dagen na levering te geschieden, dan wel binnen 5 dagen, nadat een gebrek redelijkerwijs is of kan worden ontdekt.
7.2 De betalingsverplichting wordt ten gevolge van een dergelijke reclame niet opgeschort.
7.3 Ieder beroep op verrekening wordt uitgesloten.
7.4 Zaken kunnen door opdrachtgever slechts worden geretourneerd, nadat SLT zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard. Indien een retourzending plaatsvindt, waarmee SLT zich niet schriftelijk akkoord heeft verklaard en zij desondanks tot in ontvangst name overgaat, geschiedt dit steeds voor rekening en risico van opdrachtgever. Uit het enkel in ontvangst nemen van een retourzending kan geen erkenning van de juistheid van eventuele reclames worden afgeleid. Bij retourname wordt 8% handlingskosten in rekening gebracht.
7.5 Reclames dienen altijd schriftelijk te geschieden. In geval van een telefonische melding dient de opdrachtgever de reclame onverwijld schriftelijk te bevestigen aan SLT.
7.6 Indien de in het eerste lid van dit artikel vermelde termijn wordt overschreden, vervalt het recht op reclame.

Artikel 8 aansprakelijkheid

8.1 SLT is niet aansprakelijk voor de door opdrachtgever geleden schade, behoudens en voor zover de opdrachtgever kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van SLT.
8.2 SLT aanvaardt in ieder geval geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door of aan zaken en diensten en de daarmee samenhangende werkzaamheden, die afkomstig zijn van derden. Indien mogelijk zal SLT haar rechten tot het vorderen van schadevergoeding bij de desbetreffende derde overdragen aan opdrachtgever.
8.3 SLT is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of stagnatieschade, of andere gevolgschade van opdrachtgever.
8.4 SLT is verzekerd tegen schade. De aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat door deze verzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering plaatsvindt, wordt de aansprakelijkheid voor schade uitdrukkelijk beperkt tot het factuurbedrag exclusief BTW aangaande de levering waarop de schade betrekking heeft, althans waar de schade mee samenhangt.
8.5 Iedere verdergaande aansprakelijkheid is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 9 overmacht

9.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van SLT onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.
9.2 In het bijzonder geldt als overmacht: staking, brand, vergaan van zaken onderweg, waterschade, overheidsmaatregelen, vertraging bij verscheping in het buitenland, oorlog, transportbelemmering, invoerbelemmering, uitvoerbelemmering, in gebreke blijven leveranciers, alsmede alle andere omstandigheden waardoor SLT in een normale uitoefening van haar bedrijf wordt belemmerd.
9.3 In geval van een overmacht situatie heeft SLT het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de overmacht situatie voortduurt, daar wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat SLT deswege tot schadevergoeding gehouden zal zijn.
9.4 In het geval van overschrijden van de leveringstermijn met meer dan een maand ten gevolge van de overmacht, heeft zowel de opdrachtgever als SLT het recht om de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, schriftelijk te ontbinden zonder dat de opdrachtgever of SLT te weinig schadevergoeding gehouden is.

 Artikel 10 opschorting, ontbinding

10.1 Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig, of niet naar behoren voldoet aan haar verplichtingen die voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien dan wel indien hiervoor gegronde vrees bestaat, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever of bij stilligging, verkoop of liquidatie van diens bedrijf, is SLT gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden.
10.2 De vordering ter zake van het door SLT reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst, alsmede uit opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, is alsdan tevens onmiddellijk opeisbaar.

 Artikel 11 intellectueel eigendom

11.1 Opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het in opdracht vervaardigde dan het van tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik.
11.2 Intellectuele eigendomsrechten en materialen zullen op het moment dat de overeenkomst tussen opdrachtgever en SLT eindigt, voor zover zij aan SLT toebehoren en voor overdracht vatbaar zijn, aan de opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen - waaronder mede te begrijpen de afkoop van eventuele ontwikkelingskosten en rechten van intellectuele eigendommen - de opdrachtgever aan SLT verschuldigd is, zal zijn voldaan.
11.3 Alle tekeningen, modellen, platen, films, foto’s, stempels, andere beeld-, geluid- en informatiedragers of andere hulpmiddelen en ontwerpen, software daaronder begrepen, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven eigendom en slechts ter beschikking van SLT
11.4 Opdrachtgever is gehouden iedere handeling na te laten die een inbreuk betekent op een octrooi, auteursrecht, merkrecht of licentienamaak, nadruk of reproductie in welke zin dan ook is verboden.

Artikel 12 geschillen

12.1 Op alle geschillen welke tussen partijen zijn ontstaan, is Duits recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen zullen worden beslecht door het Amtsgericht in Steinfurt tenzij SLT kiest voor de bevoegdheid van een andere rechtbank.

 

Metelen, 1 januari 2017